ThS.BS. Nguyễn Phương Thảo

Bác sĩ điều trị Khoa Da liễu – Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Thành viên Ban Giảng huấn các lớp đào tạo cấp chứng chỉ liên quan Thẩm mỹ da, Đại học Y Dược TPHCM

Bằng cấp chuyên môn:

Bác sĩ điều trị Khoa Da liễu – Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Thành viên Ban Giảng huấn các lớp đào tạo cấp chứng chỉ liên quan Thẩm mỹ da, Đại học Y Dược TPHCM

Kinh nghiệm Da liễu - Thẩm mỹ Da:

Bác sĩ điều trị Khoa Da liễu – Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Thành viên Ban Giảng huấn các lớp đào tạo cấp chứng chỉ liên quan Thẩm mỹ da, Đại học Y Dược TPHCM

Nổi bật:

Bác sĩ điều trị Khoa Da liễu – Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Thành viên Ban Giảng huấn các lớp đào tạo cấp chứng chỉ liên quan Thẩm mỹ da, Đại học Y Dược TPHCM